უფასო მიწოდება ნებისმიერ შენაძენზე 100 ₾ ლარიდან
ჩვენ ვაბრუნებთ თანხას 30 დღის განმავლობაში
მეგობრული 24/7 მომხმარებელთა მხარდაჭერა

მხარდაჭერა

დაბრუნების პოლიტიკა

www.gezone.ge არის მრავალმერჩანტიანი ინტერნეტ მაღაზია, რომლიც არის შუამავალი მაღაზიასა და მომხმარებელს შორის. www.gezone.ge -ზე არსებული მაღაზიები თავად განსაზღვრავენ ნივთის დაბრუნების პირობებს, რომელიც მითითებულია ნივთის აღწერის გვერდზე. შეკვეთის განთავსებისას, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ აღნიშნულ პირობებს. შეკვეთის განთავსებით თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით მაღაზიის მიერ ნივთის უკან დაბრუნების პირობებს.

იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის აღწერის გვერდზე არ არის განთავსებული მაღაზიის დაბრუნების პოლიტიკა, მოქმედებს შემდეგი პირობები:

ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზეზით მისი მიღებიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, გარდა იმ შემთხვევისა თუ:

  1. მიწოდებული ნივთის ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც ნივთის გამყიდველი ვერ აკონტროლებს და რომელიც წარმოიშვა დაბრუნებისთვის გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში;
  2. ნივთი დამზადებულია მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
  3. ნივთი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისიანობის ვადა აქვს;
  4. ნივთი იყო ჰერმეტულად დაცული, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, ნივთის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
  5. მიწოდებული ნივთი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;
  6. მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო-ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;
  7. მიწოდებულ იქნა ჟურნალ-გაზეთები ან სხვა სახის პერიოდული გამოცემა.
  8. ნივთის ფასი არ აღემატება 30 (ოცდაათი) ლარს.

იმ შემთხვევაში თუ ნივთი არ არის პირვანდელ მდგომარეობაში ან არ არის წარმოდგენილი თანმხლებ დოკუმენტებთან ერთად, თქვენ დაგიბრუნდებათ ნივთში გადახდილი ღირებულების ნაწილი. დასაბრუნებელი ღირებულების ოდენობა განისაზღვრება ნივთის მდგომარეობის შეფასების შედეგად.

ნივთის დაბრუნებაზე მოთხოვნის დაფიქსირება

ნივთის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში მოთხოვნა უნდა დააფიქსიროთ ნივთის მიღებიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.: [email protected]

მოთხოვნის გასაკეთებლად უნდა დაუკავშირდეთ www.gezone.ge ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით: [email protected]

ნივთის დაბრუნების მოთხოვნის დაფიქსირებისთვის საჭიროა წარმოადგინოთ შემდეგი ინფორმაცია: შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი, მომხმარებლის სახელი, მომხმარებლის მისამართი.

www.gezone.ge-ს წარმომადგენლი დაუყონებლივ დაუკავშირდება მაღაზიის წარმომადგენელს და დაიწყებს ნივთის უკან დაბრუნების პროცედურას.

ტრანსპორტირება

ნივთის უკან დაბრუნების შემთხვევაში ნივთის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მომხმარებელი.

ნივთის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ___________________________, სამუშაო საათებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 16:00 სთამდე).

ნივთის ტრანსპორტირების ხარჯი არ ეკისრება მომხმარებელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის დაბრუნების მიზეზი არის ქარხნული წუნი, ან თუ იგი არ შეესაბამება შეკვეთას.

ნივთის ღირებულების დაბრუნება

ნებისმერი შემთხვევაში ნივთის დაბრუნების დროს დასაბრუნებელი ღირებულება აგესახებათ www.gezone.ge -ს ბალანსზე, გარდა იმ შემთხვევისა თუ თქვენ მოითხოვთ გადახდილი ღირებულების დაბრუნებას სხვა საშუალებით (მაგალითად, საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორება). იმ შემთხვევაში თუ ნივთი შეძენილია ქულებით ან მსგავსი საშუალებით, თქვენ დაგიბრუნდებათ დახარჯული ქულები იმავე გზით.

უარი ნივთის დაბრუნებაზე

მაღაზიამ შესაძლოა უარი თქვას ნივთის დაბრუნებაზე გამონაკლისის ან/და სხვა გარემოების გამო. ჩვენ დაუყონებლივ გაცნობებთ აღნიშნულის თაობაზე.

პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ პირდაპირ მაღაზიას, www.gezone.ge -ს მითითებულ მისამართზე.

ნივთის დაბრუნება, მაშინ როცა მას აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი ან იგი არ შეესაბამება www.gezone.ge ზე მითითებულ მახასიათებლებს

გთხოვთ, შეკვეთის ჩაბარებისას ყურადღებით შეამოწმოთ ნივთი და დარწმუნდეთ, რომ იგი ფიზიკურად უნაკლოა და შეესაბამება თქვენს შეკვეთას. შეკვეთის ჩაბარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ მიიღეთ ფიზიკურად უნაკლო ნივთი, რომელიც შეესაბამება თქვენს შეკვეთას. თუ შეკვეთის მიღების შემდეგ აღმოაჩენთ, რომ ნივთს აქვს ქარხნული წუნი ან/და სხვა ტიპის ფარული ნაკლი, თქვენ გაქვთ უფლება მოგვმართოთ მისი დაბრუნების მოთხოვნით. თქვენ სარგებლობთ იგივე უფლებით, იმ შემთხვევაშიც როცა ნივთს არ აქვს ვებ-გვერდზე განთავსებული მახასიათებლები.

ქარხნული წუნის შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს შესაბამისი სერვის ცენტრისთვის მიმართვა, რომელიც გამოიკვლევს ნივთს და გასცემს დასკვნას. იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის ქარხნული წუნი დადასტურდა ნივთი დაექვემდებარება დაბრუნებას ან ვიმოქმედებთ ნივთზე გაცემული კომერციული გარანტიის შესაბამისად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დაბრუნებული ნივთის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს www.gezone.ge.

მთავარი მენიუ რჩეულები
0 0 ₾
შესვლა
ზემოთ